ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Close

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η Διοίκηση της επιχείρησης «ΜΟΥΤΑΦΗ ΙΩΝ. ΔΑΦΝΗ» στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος ISO 22000:2018 έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος είναι: «Επεξεργασία, Μεταποίηση & Συσκευασία Βρώσιμης Ελιάς».

Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων είναι:

  • Η πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, καθώς και των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
  • Η συνεχής βελτίωση του τρόπου εξυπηρέτησης των πελατών στοχεύοντας στις ανάγκες τους.
  • Η παροχή των καλύτερων ποιοτικά προϊόντων, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, τις ύλες, τα υλικά, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία.
  • Η υγιεινή και η ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
  • Η εφαρμογή, η ανασκόπηση και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ.Α.Τ.

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων, α) εφαρμόζοντας διαδικασίες που περιλαμβάνουν προληπτικές ενέργειες, β) με συνεχή έλεγχο των απαιτήσεων παραγωγής, γ) με συνεχή έλεγχο της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων προϊόντων και δ) με επιλογή και εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού.

Υπεύθυνος του συστήματος ISO 22000:2018 έχει οριστεί η κα. Μουτάφη Δάφνη, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση του συστήματος και του οποίου οι περαιτέρω αρμοδιότητες αναγράφονται στην αντίστοιχη διαδικασία.

Το προσωπικό της επιχείρησης είναι ενήμερο για την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων.

Προσωπικά εμείς, η Διοίκηση της επιχείρησης «ΜΟΥΤΑΦΗ ΙΩΝ. ΔΑΦΝΗ» δηλώνουμε ότι:

Θα εφαρμόζουμε τους σκοπούς που δηλώνουμε στην Πολιτική του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018, το οποίο θα ανασκοπείται και θα προσαρμόζεται αντίστοιχα στις κατά καιρούς απαιτήσεις των πελατών μας και στις νομοθετικές απαιτήσεις.

Για την Διοίκηση,

Μουτάφη Δάφνη

                                                   Νέα  Όλυνθο Χαλκιδικής, 18 Μαΐου 2021

                                                                               Έκδοση 2η

EnglishGreek